ZÁJEZDY.ORG – - Expedice Východní Afrika


Specializované zájezdy
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Expedice Východní Afrika

ČÍSLO ZÁJEZDU: AR1980881
Země
Typ zájezdu Poznávací
Podtyp zájezdu dobrodružný, expedice, safari
Nástupní země Keňa
Nástupní místo Nairobi
Začátek zájezdu 18.08.2018
Konec zájezdu 29.08.2018
Počet nocí 11
Průvodce Anglicky hovořící
Typ dopravy  
Strava Dle programu
Poznámka
Tento poznávací zájezd do Keni a Tanzanie kombinuje to nejlep?í z obou zemí. Nav?tívíte svitoznámé parky a rezervace, ale poesto se budete pohybovat i mimo hlavní turistické cesty.

Nav?tívíte jezera Velké poíkopové propadliny Elementaita a Naivasha, rezervaci Masai Mara, Viktoriino jezero, nekoneené pláni Serengeti , kráter Ngorongoro, masajskou vesnici i hlavní misto safari v Tanzanii Arushu.

Dule?itá informace
Jedná se o kempovací safari v africké poírodi. Je nezbytné, aby byli úeastnící vybaveni otevoenou myslí a flexibilitou. Po cesti mu?ou nastat nepoedvídatelné skuteenosti, které si vy?ádají nutnost zminy itineráoe a je potoeba být na tyto okolnosti poipraven.

Ceny

Cena za osobu 59 990,- Kč
Poipoji?tiní (storno, zavazadla, odpovidnost...) 1 490,- Kč

Další termíny


Program zájezdu

1. den Nairobi
Bihem dne poíjezd do Nairobi a ubytování v hotelu. Pro ty, kteoí poijedou ráno, je mo?né zajistit fakultativní výlety. V 18 hodin se sejdete se svými spolucestujícími a pruvodcem na informaení schuzce a poté si spoleeni dáte veeeoi (na vlastní náklady). 
10. den Kráter Ngorongoro - Masajové
Se svítáním necháte svuj náklaiák za zády, poesednete do men?ích terénních vozu 4x4, abyste sjeli na dno kráteru. Koncentrace zvioe na tomto území odpovídajícího svojí rozlohou poibli?ni rozloze na?eho hlavního mista je neuvioitelná. Safari v kráteru Ngorongoro je ti?ko poekonatelné, budete mít mo?nost zde spatoit velikou vit?inu afrických savcu veetni ohro?eného nosoro?ce dvourohého (eerného).
Po safari se vrátíte do kempu Simba na obid a po obidi se vydáte na dal?í cestu. Opustíte chrániné území Ngorongoro a sjedete z horské oblasti. Vá? dal?í kemp si postavíte poímo mezi Masaji a v nim strávíte následující dvi noci.

Strava: snídani - obid - veeeoe

Kráter Ngorongoro
Kdy? se poed 2,5 milióny let zoítil vulkán, zanechal po sobi obrovský kráter, v nim? se dnes nachází nejvit?í koncentrace velkých savcu na sviti ? ?ije jich tu na 30 000. Kráter je 600 metru hluboký s prumirem poibli?ni 20 km. Jedná se o nejvit?í neporu?enou a nezatopenou kalderu na sviti. Na dni kráteru najdete zásadité jezírko Makadi, které se v období sucha zbarví do ru?ova hejny plameoáku. Najdete zde i rozlehlý akáciový porost, kooviny, travnaté pláni i moeály. Tento poírodní div je samozoejmi zapsán na seznamu poírodního didictví organizace UNESCO. Najdete zde velké mno?ství býlo?ravcu, mimo jiné pakoni, zebry, buvoly, gazely, antilopy losí, prasata bradavienatá a samozoejmi také slony a nosoro?ce. S nimi zde samozoejmi prostor sdílejí ?elmy, velmi bi?ni jsou zde k vidiní lvi, hyeny a ?akali.


Více o mimooádné poírodní památce se mu?ete doeíst ZDE.
11. den Arusha
Vstanete easni ráno a vydáte se na cestu do Arushi, mista le?ícího na úpatí Mt. Meru. Odpoledne budete mít eas na prohlídku misteeka a jeho trhu. Poslední noc budete kempovat v Arushe. Veeer si spoleeni zajdete na veeeoi do jedné z místních restaurací (na vlastní náklady)... nastává loueení s Afrikou.

strava: snídani 
12. den Transfer do Nairobi
Po snídani se vydáte na cestu, kterou dokoneíte celý okruh Východní Afrikou. Eeká vás cesta krásnou krajinou s nádhernými výhledy, za jasného dne mu?ete spatoit i nejvy??í africkou horu, Kilimand?áro. Cestou zpit budou klienti, kteoí odlétají tento den vysazeni na leti?ti v Nairobi, ostatní v centru mista.

strava: snídani 
2. den Trek na sopku Longonot, plameoáci u jezera
Nairobi necháte za sebou a pojedete na sever. Od Nairobi budete stoupat na náhorní planinu, odkud se vám naskytne nádherný výhled na Velkou poíkopovou propadlinu. Dorazíte k vyhaslé sopce Longonot v národním parku Mount Longonot, kde by byla ?koda nevy?lápnout si to nahoru. Teprve shora se vám naskytne fantastický výhled do okolní krajiny. Poi treku se budete rozhlí?et, zda neuvidíte první zvio na va?í expedici po východní Africe. Po treku, bihem kterého poobidváte vám zbyde jen krátký úsek jízdy k místu va?eho prvního kempování ? k jezeru Naivasha. Obklopí vás jezerní krajina plná ru?ových plameoáku a dal?ího ptactva, kteoí se shroma?iují v této oblasti. U ohni si dáte veeeoi a pro?ijete první veeer pod nekoneenou africkou oblohou.

Strava: snídani - obid - veeeoe 
3. den NP Hells Gate, plavba po jezeru Naivasha
Po snídani v kempu budete pokraeovat v objevování Afriky. Popojedete ?za roh? do slavného národního parku Hells Gate, kde se poed námi otevoou úchvatné skalnaté masívy vystupující z rovinaté krajiny. Poekvapí vás úzké dramatické soutisky mezi skalami, které prozkoumáte zblízka. A to v?e na pozadí divoké africké poírody ? mo?ná uvidíte zebry, ?irafy, buvoly? Na obid se vrátíte do svého kempu u jezera Naivasha. Po obidi vyrazíte na plavbu lodí. Bihem plavby po jezeoe Naivasha budete mít ?anci vidit krajinu z jiné perspektivy. A toeba uvidíte i hrochy a spoustu ptáku. Odpoledne je?ti stihnete nav?tívit Elsamere - domov Joy a George Adamsových, ve kterém je dnes muzeum, kde se u odpoledního eaje dozvíte zajímavosti o ?ivoti Joy Adamsové. Tato ú?asná dáma pochází z Opavy a svuj ?ivot zasvitila projektum souvisejícím s ochranou poírody. Naveeer se vrátíte do svého kempu.

Strava: snídani - obid - veeeoe 
4. den Masai Mara
Dnes vyrazíte keoskou divoeinou na jih. Opustíte hlavní silnice, kde se pohybují turisté, a pojedete po méni frekventovaných vesnických cestách (o silnicích se tu nedá mluvit) poes oadu masajských vesnic do svitoznámé rezervace Masai Mara. O dne?ním dni se dá oíct, ?e ?i cesta je cíl?. Dal?í dvi noci strávíte v pohodlí lod?e na hranici rezervace Masai Mara a Mara Conservancy. Veeer si u ohni uvaoíte a budete si u?ívat ticho (nebo hluk) africké noci.

Strava: snídani - obid - veeeoe 
5. den Masai Mara
Vstanete easni ráno a vyrazíte na celodenní safari do NP Masai Mara. Tato rezervace je známá velkými stády zvioe a v?udypoítomným výskytem predátoru. Obid budete mít formou pikniku na boehu oeky Mara, která je domovem mnoha hrochu a krokodýlu. Naveeer se vrátíte zpit do své lod?e.

Strava: snídani - obid - veeeoe

Masai Mara je nejznámij?í rezervací nejen v Keni, ale v celé Africe a je proslulá zejména velkou migrací pakoou a zeber a výjimeenou populací koekovitých ?elem. Najdete zde témio 100 druhu savcu a na 500 ptaeích druhu. Pokud chcete spatoit lva poi lovu, jste na správném místi. Neuvioitelná krajina rezervace je tvooena otevoenými planinami, které protíná oeka Mara a její poítoky. Koncentrace zvioe je zde opravdu vysoká a eekají vás zde nezapomenutelné zá?itky.  
6. den Viktoriino jezero
Dnes se vá? poznávací zájezd do Východní Afriky poesune z Keni do Tanzanie. Sestoupíte ke boehum Viktoriina jezera - nejvit?ího jezera afrického kontinentu. Toto jezero je soueástí Velké poíkopové propadliny a poskytuje ob?ivu mnoha lidem ?ijícím v jeho blízkosti. Budete mít eas zajít si na místní trh, podívat se na eerstvé úlovky rybáou a veeer si zajdete na veeeoi do jedné z místních restaurací (na vlastní náklady).

Strava: snídani - obid

Viktoriino jezero se nachází na území Keni, Tanzanie a Ugandy. Je druhým nejvit?ím sladkovodním jezerem na sviti, nejvit?ím jezerem v Africe a také hlavním a celoroením zdrojem oeky Nil. Jezerní oblast je husti osídlena a tak jezero poskytuje ob?ivu témio toiceti miliónum lidí. Bohu?el do?lo k dramatickému úhynu ryb za poslední století poedev?ím kvuli vysazení okouna nilského, a tak z puvodních piti set druhu jich zbylo pouhé dvi stovky. 
7. den Serengeti
Po snídani se od Viktoriina jezera poesunete do Serengeti - jedné z nejproslulej?ích rezervací v Africe. V Serengeti najdete rozlehlé travnaté pláni s typickými akáciemi rozesetými v krajini. Díky nekoneeným pláním tu ?ijí veliká stáda zvioe, která jsou doprovázena predátory. Je-li nijaký park synonymem pro typickou africkou krajinu, pak je to Serengeti. Projedete park od západu na východ a noc strávíme v tábooi?ti v oblasti Seronera.

Strava: snídani - obid - veeeoe

Legendární park Serengeti , jisti není potoeba poíli? poedstavovat. Je zapsán do seznamu poírodních památek UNESCO. Byl zalo?en roku 1951 a asi nejvíce ho proslavil Bernhard Grzimek s jeho synem. Napsali o Serengeti knihu a natoeili svitoznámý stejnojmenný film Serengeti nesmí zemoít, který byl ocenin Oscarem. Serengeti znamená v jazyce Masaju nekoneené pláni a sami zjistíte, ?e je to název opravdu trefný.
Ka?doroeni se zde odehrává jeden ze zázraku poírody - velká migrace více ne? dvou a pul miliónu pakoní, gazel a zeber, která je nejvit?ím stihování savcu na na?í planeti. Dal?ími dule?itými herci tohoto poedstavení poírody jsou ?elmy, pro které jsou stáda jakousi pojízdnou restaurací. V období od prosince do dubna se zvio usídlí na pláních Serengeti a západní eásti oblasti Ngorongoro a této poestávky vyu?ívají samice pakoou, aby bihem velmi krátké doby poivedly na svit svá mláiata, kterých se najednou narodí kolem pul milionu (obvykle od ledna do boezna). Mnoho z tichto mláiat se stane potravou ?elem, ale silnij?í kusy jsou ji? v dubnu schopny se stádem zahájit ka?doroení pou? na sever. Z tohoto duvodu je období od konce ledna do boezna nejvhodnij?ím k náv?tivi této eásti Serengeti a ka?dý milovník fantastické africké poírody by si nemil toto divadlo alespoo jednou za ?ivot nechat ujít. 
8. den Serengeti
S rozboeskem dne vstanete a eeká vás celodenní safari v tomto ú?asném národním parku.

Strava: snídani - obid - veeeoe 
9. den Serengeti - kráter Ngorongoro
Eeká vás je?ti ranní safari v národním parku Serengeti a pak se poesunete poes hranici mezi národními parky do sousední chrániné oblasti Ngorongoro. Budete projí?dit krásnou krajinou a cestu vám zpestoí okolní africké divadlo: mezi divokou zvioí vodí Masajové svá stáda dobytka na pastvu, poesni tak, jakou jsou zvyklí po staletí...
Dnes veeer budete kempovat v kempu Simba, který je poímo na okraji kráteru Ngorongoro. Naskytne se vám odsud jedineený výhled do kráteru.

Strava: snídani - obid - veeeoe 
Dovolená pro aktivní
Pro koho jsou vhodné africké expedice v náklaiáku? Pro v?echny, kteoí jsou aktivní, mají dobrodru?nou náturu a nebojí se poilo?it ruku k dílu. Obvykle se vik úeastníku pohybuje mezi 18 a 55 lety, ale rozhodni není výjimkou mezi cestovateli najít i mnohem star?í roeníky. Oeekává se od vás, ?e si postavíte svuj stan (samozoejmi na zaeátku obdr?íte názornou instruktá? od svého pruvodce), ustelete lu?ko, pomu?ete rozdilat oheo, rozestavit ?idlieky kolem nij nebo s poípravou jídla (nemusíte a nebudete samozoejmi nuceni vaoit, ale kdy? pomu?ete s poípravou, bude veeeoe doíve hotová)... Otevoete si své pivo a nalijete sklenieku vína. Pokud vy?adujete plný servis, není to typ cesty pro vás.
Výhodou tohoto aktivního poístupu je jednoznaeni to, ?e se kolektiv velmi rychle stmelí, v?ichni si vzájemni pomáhají. Místo toho, aby si ka?dý veeer zalezl do svého hotelového pokoje, sedíte spoleeni kolem ohni a poznáte podobni naladiné cestovatele ze v?ech koutu svita. Spoleené zá?itky jsou skvilým základem k budoucímu poátelství.
Pokud tedy patoíte k aktivnímu typu cestovatelu, africkou expedici v náklaiáku si u?ijete mnohem více, ne? bi?ný poznávací zájezd.
 
Expediení vozidlo
V?echna pou?ívaná terénní expediení vozidla vycházejí z dlouholetých zku?eností nasbíraných poi cestování nejen po safari v eetných afrických zemích. Vozidla jsou postavena na míru, aby co nejlépe vyhovovala z hlediska bezpeenosti, pohodlí i spolehlivosti poi dlouhých cestách v divoké poírodi. Jsou vybavena uzamykatelnými skoíokami na osobní vici, pohodlnými sedadly s bezpeenostními pásy, poíruení lednicí poístupnou bihem cesty i lékárnou. Soueástí vozu je samozoejmi zcela vybavená polní kuchyni a objemná nádr? na vodu.
Ve vybavení jsou dvoumístné stany a polní lu?ka - není tedy toeba vozit karimatku, postaeuje spací pytel a pol?táo.

Více o tom, jak vypadá cestování v expediením náklaiáku, se doetete zde


 
Poed a po expedici
Expedice zaeíná informaení schuzkou v 18.00 první den v hotelu Boulevard v Nairobi. Pokud budete mít zájem, letenky do Nairobi nebo transfer z leti?ti do hotelu vám rádi zajistíme.
Je mo?nost odlétat 11. den z Arushi zpit do Evropy. I tuto kombinaci letenek (Praha - Nairobi / Arusha - Praha) vám na po?ádání rádi zajistíme.

Expedici si mu?ete prodlou?it odpoeinkem na keoském poboe?í nebo Zanzibaru, v?e vám rádi zajistíme.
 
Pruvodce
Pruvodce, který vás bude po celou dobu doprovázet, je opravdový profesionál. Ka?dý z pruvodcu pro?el nároeným tréninkem, ne? mu bylo umo?nino samostatni doprovázet skupiny na tichto expedicích. V?ichni pruvodci mají rozsáhlé znalosti africké fauny i flóry, vyznají se ve stopování zvioe a uminí naslouchat zvukum bu?e. Perfektní oidieské dovednosti a znalost první pomoci jsou samozoejmostí. V?ichni pruvodci jsou eleny jihoafrické asociace pruvodcu (Field Guides Association of Southern Africa). 

Požadavek na rezervaci / objednávku zájezdu


Objednáváte termín: 18.08.2018-29.08.2018 změnit
*Příjmení:
*Jméno:
Titul:
*Obec:
*Telefon: